Νέα Επιχειρηματικά σχέδια – Επιδοτήσεις

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Ένταξη σε επιδοτούμενα  προγράμματα (ΕΣΠΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Στα πλαίσια υποστήριξης των επενδυτικών προσπαθειών των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων,  διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία , γνώση και εργαλεία ώστε να αναπτύσσουμε και να υποστηρίζουμε επιχειρηματικά σχέδια (business plans) σε οποιοδήποτε κλάδο δραστηριότητας  και  μέγεθος επιχειρήσεων.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Νέα Επιχειρηματικά σχέδια – Επιδοτήσεις

Έχοντας την απαραίτητη εμπειρία-πιστοποίηση και αναπτύσσοντας  τις καταλληλότερες και ισχυρότερες  συνεργασίες  στο χώρο των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και επιδοτήσεων,  υποστηρίζουμε,  σε όλα τα επίπεδα εργασιών,  την αναδιάρθρωση ή  επέκταση της ήδη  υπάρχουσας  επιχείρησης, την σύσταση  νέας  εταιρίας, την εκκόλαψη νέων επιχειρηματικών ιδεών. Επιπρόσθετα, κατόπιν ειδικής συμφωνίας και διαθέτοντας, ειδικούς έμπειρους συνεργάτες στο Marketing και στις Πωλήσεις, εισηγούμαστε, κατά περίπτωση, τον καθορισμό Εμπορικής ή Παροχής Υπηρεσιών Πολιτική της επιχείρησης, προτείνοντας  τα πιο σύγχρονα μέσα, με νέα δίκτυα πωλήσεων και νέες αγορές.

Αναλαμβάνουμε την ένταξη της επιχείρησης σας  στο ισχύον αναπτυξιακό επενδυτικό περιβάλλον, είτε σε αυτοχρηματοδοτούμενη βάση, είτε μετά από ειδική μελέτη, λήψης επιδοτήσεων από Αναπτυξιακά Προγράμματα της Κεντρικής Κυβέρνησης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην συνέχεια με την επίμονη και συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου παραδίδουμε σε πλήρη λειτουργία την νέα επιχείρηση/γραμμή παραγωγής.

Συμβάλλουμε  λοιπόν  με τις εξειδικευμένες συνεργασίες μας  στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων/συντελεστών παραγωγής σε  όλους τους κλάδους οικονομίας ( π.χ. Τουρισμός και συναφή επαγγέλματα, Νέες Τεχνολογίες, πράσινη ενέργεια, πρωτογενή αγροτική παραγωγή, πολιτιστικές/καλλιτεχνικές επιχειρήσεις, τυποποίηση ειδών διατροφής/ζαχαροπλαστικής, επισκευή και συντήρηση κ.λ.π.

  • μέσω χρήσης στοχευμένων προγραμμάτων επιδότησης
  • εξασφαλίζοντας τις ποιοτικότερες και λιγότερο κοστοβόρες προμήθειες μηχανημάτων, εξοπλισμού, ενεργειακών συστημάτων,  πλήρεις ανακαινίσεις-κατασκευές,,αρχιτεκτονική   χώρου, κήπου κ.λ.π
  • αναδιαρθρώνοντας την λειτουργική διαδικασία, ώστε να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας και συνέργειες μεταξύ των τμημάτων  μιας επιχείρησης/παραγωγικής διαδικασίας.

Επιπρόσθετα σημαντική υποστήριξη παρέχεται στην εξεύρεση αναχρηματοδότησης ή ανεύρεση, παρουσίαση της επιχείρησης σας σε νέους επενδυτές.

international-business-majors